ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng

Đầu vào đến đầu ra

Mua hàng xanh

CSR

Trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội

Chu trình PDCA

 • Kế hoạch
  Thiết lập các mục tiêu và quy trình cần thiết để mang lại kết quả mong muốn.
 • Thực hện
  Thực hiện kế hoạch đã lập ra.
 • Kiểm tra
  Xác nhận tính hiệu quả bằng cách phân tích dữ liệu thu thập được để xác định xem có cần thực hiện các thay đổi hay không.
 • Hành động
  Nghiên cứu và điều tra nguyên nhân gốc rễ và cải tiến quy trình bằng cách điều chỉnh và tiêu chuẩn hóa các quy tắc mới cho chu trình PDCA tiếp theo.

IQC、IPQC、FQC、OQC